Business Kuopio

 

Kunnat innovaatioita edistämässä

17.9.2019

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys on julkaistu. Tapaustutkimuksessa käsitellään tilannetta Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta.

Yritysten innovaatiotyön ja uudistumisen tukeminen on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kunnat innovaatioita edistämässä – kolmen kaupungin tapaustutkimus julkaistiin Kuntamarkkinoilla. Selvityksen tarkoituksena on jäsentää ja tehdä näkyväksi kuntien innovaatiotoiminnan instrumentteja ja kunnan roolia innovaatioiden edistämisessä.

Kevään 2019 aikana tehdyssä, haastatteluihin ja asiakirjatarkasteluun perustuvassa katsauksessa innovaatiotoiminnan tilannetta selvitettiin Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta. Selvityksessä ilmenee, että kaupungit haluavat kantaa vastuuta uudistumisen edellytyksistä ja kansakunnan kilpailukyvyn kehittämisestä useilla eri tavoilla.

Kaikki lähtee tahtotilasta

Esimerkkikaupungeissa innovaatioiden edistäminen on otettu keskeisesti esiin erilaisissa suunnitteludokumenteissa, kuten kuntastrategioissa, ohjelmissa ja talousarviotavoitteissa. Kunnat siis määrittelivät innovaatiotoiminnan kuuluvan peruskunnan asialistalle. Kuitenkin esiin nousi myös ongelma innovaatiopolitiikan vaatimien resurssien kuljettamisesta poliittisen prosessin läpi. TKI-toiminnan resursointi on helposti kilpailutilanteessa lakisääteisten peruspalveluiden kanssa.

Kuopion kaupungin innovaatiopäällikkö Arto Holopaisen mielestä kaupungeilla on useita mahdollisuuksia ja rooleja innovaatioiden edistämisessä, joita ei monesti tule ajatelleeksi. Esimerkiksi strategiset valinnat investoinneissa, brändi, elinkeinopalvelut, testialustat ja kehitysympäristöt, kaavoitus, avoin data, sekä kaupunkiyhtiöiden toiminta edistävät kaikki osaltaan uusien innovaatioiden syntymistä.

– Kaikki lähtee tahtotilasta, joka kiteytyy Kuopion strategiassa 2030, kertoo Holopainen ja viittaa strategian esittelyyn: ”Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan koko kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla.”

Kaupunkien ekosysteemi- ja kehitysalustahankkeet

Näyttävimpiä innovaatiopolitiikan ilmentymiä löytyi otoskaupunkiemme ekosysteemi- tai kehitysalustahankkeista, kuten Kuopion Savilahden, Jyväskylän Hippoksen ja Vantaan Aviapoliksen kunnianhimoisista projekteista. Niissä kehityksen kohteeksi valituissa kaupunginosissa on haettu tutkimus- ja opetusinstituutioiden, yritystoiminnan, kuluttajien ja kuntasektorin yhteisin ponnistuksin uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ekosysteemityö näyttäisi samalla haastavan perinteisten yrityspalveluiden ja niitä tarjoavien kehittämisyhtiöiden roolin alueellisen elinvoiman edistämisessä.

– Kuopion Savilahteen rakennetaan kokonaista kestävän kehityksen älykästä kaupunginosaa, jossa tavoitteemme on olla Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö vuonna 2030. Savilahden alueen toimijat ovat yhdessä luomassa avointa innovaatioekosysteemiä, josta konkreettisena esimerkkinä on tänä vuonna käynnistynyt Kuopio Health osuuskunta, kertoo Holopainen.

Holopainen näkee Kuopio Health osuuskunnassa kaupungille mahdollisuuden uusien yritysten syntymiselle, yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle, uusille työpaikoille ja ihmisten hyvinvointia edistäville tulevaisuuden innovaatioille.

– Osuuskunnan visiona on olla vahva, kansainvälisesti verkostoitunut toimijoiden yhteinen innovaatioalusta, jossa mahdollistetaan avoimen tiedon, avoimen datan sekä avointen innovaatioiden vapaa liikkuvuus.

Innovaatiotyön odotukset

Esimerkkikaupungeilta kysyttiin odotuksia uuden hallituksen suuntaan eli miten valtio voisi parhaiten tukea kunnissa tehtävää innovaatiotyötä. Mielenkiintoisesti vastauksissa korostui epäsuorien, alueiden yleistä elinvoimaa edistävien toimien ensisijaisuus suoriin tukimuotoihin kuten innovaatio-ohjelmien käynnistämiseen verrattuna.

– Innovaatio-ohjelmilla on oma rooli, erityisesti globaalien kilpailukykyisten ekosysteemien muodostamisessa. Esimerkiksi osaamiskeskusohjelma (OSKE) ja innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelma loivat paljon kansallista yhteistyötä sekä kansainvälistä liiketoimintaa, kertoo Holopainen

Erityisenä nousevana alueena Holopainen pitää aineettoman arvonluonnin kehittymistä, jossa datatalouden ja alustatalouden innovaatioiden edistämisessä kaupungeilla on hänen mielestään keskeinen rooli.

Lisätietoja:

Tilaa uutiskirje