Business Kuopio

 

Pohjois-Savon liiton EAKR- ja JTF- haut avoinna 6.6.2024 saakka.

10.4.2024

Pohjois-Savon liitosta on haettavana rahoitusta alueelliseen kehittämiseen ja investointeihin 6.6.2024 saakka.

Hakuihin liittyvä hakuinfo järjestetään 22.4.2024 klo 9–10.

Pohjois-Savon liitto on avannut kolme rahoitushakua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – ohjelmassa. Tukea on haettavissa sekä JTF (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) sekä
EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) -rahastoista.

 1. Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 6.6.2024 (linkki hakuilmoitukseen)

 2. Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – päättyy 6.6.2024 (linkki hakuilmoitukseen)

 3. Pohjois-Savon liiton EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 6.6.2024 (linkki hakuilmoitukseen)

 

Huomattavaksi, että hankehakemus tulee avata sen haun hakuilmoituksesta, mihin hakemus on tarkoitus kohdentaa. Hakemuksia ei voi siirtää hakujen välillä. Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen sisällöt, rahoitusehdot ja perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi.


Hakuinfo

Hakuinfo 22.4.2024 klo 9-10. Teams: Liity kokoukseen napauttamalla tästä

Kerromme hakuinfossa hakujen sisällöistä ja annamme ohjeita ja vinkkejä hakemista varten.

Infoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Lisätiedot hauista

1. JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille – Haettavana on 2,0 miljoonaa euroa.
Tästä hausta tuetaan

 • elinkeinoelämän monipuolistumiseen, kasvuun, sekä elinkeinoelämän palvelujen kehittämiseen tähtääviä hankkeita,
 • elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa,
 • hankkeita, jotka edistävät bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa sekä
 • muita Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteita edistäviä toimia.

2. JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – Haettavana on 1,5 miljoonaa euroa
Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. JTF-tuella voidaan rahoittaa seuraavia investointeja:

 • bioenergiajakeiden käsittely- ja varastoalueita,
 • kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
 • retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät olemassa olevaan matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen sekä luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle,
 • yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia sekä uutta yritystoimintaa mahdollistavia yritys- ja teollisuusalueita.

3. EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille – Haettavana yhteensä 8,0 miljoonaa euroa
Tästä hausta tuetaan kehittämis- ja investointihankkeita seuraavasti:

 • Toimintalinjalta 1 (Innovatiivinen Suomi) rahoitetaan mm. elinkeinoelämälähtöistä tki-toimintaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn toimintaedellytysten kehittämistä. Näihin on haettavana 3,0 miljoonaa euroa.
 • Toimintalinjalta 2 (Hiilineutraali Suomi) rahoitettavat hankkeet edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta. Näihin on haettavana 2,0 miljoonaa euroa.
 • Toimintalinjan 3 (Saavutettavampi Suomi) tuki kohdennetaan kunnille tuotannollisten pk-yritysten tai matkailuyritysten kasvuun ja investointeihin vaikuttaviin liikenneinvestointeihin, ml. kävelyn ja pyöräilyn yhteydet sekä eri kuljetusmuotojen yhteenliitettävyys. Lisäksi voidaan tukea edellä mainittuja tavoitteita tukevien liikenneinvestointien suunnitteluvalmiuden nostaminen. Näihin on haettavana 3,0 miljoonaa euroa.

Yleisiä ohjeita hakuja varten

 • Tukea voidaan myöntää hakuilmoituksien mukaisesti mm. tutkimuslaitoksille, korkeakouluille, 2.asteen oppilaitoksille, elinkeinojen kehittämisorganisaatioille, kunnille ja muille julkisyhteisöille.
 • Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Hankkeiden tukitaso on korkeintaan kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 %.
 • Hauissa käytössä olevista kustannusmalleista on tarkempaa ohjeistusta diasarjassa liiton verkkosivuilla: https://www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/hakuajat.html

Pohjois-Savon liiton seuraavat EAKR- ja JTF-haut toteutetaan ajalla 2.9.-7.11.2024.

Ota yhteyttä

Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden valmisteluvaiheessa. Neuvomme mielellämme hakuihin liittyvissä asioissa.

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Maarit Intke, aluekehitysasiantuntija p. 044 714 2617
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi

JTF-rahoitus (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. JTF-rahaston toimilla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF-rahaston toimilla mm. edistetään elinkeinojen monipuolistamista huomioiden maakunnan älykäs erikoistuminen, vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Tilaa uutiskirje