Business Kuopio

 

Kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä asumiseensa

3.12.2019

– Myös uudet asuinalueet ja uudenlaiset asumiskonseptit kiinnostavat

Kuopion kaupunki ja Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke selvittivät syksyllä verkkokyselyllä, missä ja miten kuopiolaiset haluaisivat asua tulevaisuudessa. Kysely oli osa Asumisen trendit -selvitystä, jonka Kuopion kaupunki tilasi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kuopiolaisten muuttoalttiutta, yleisiä asumisen arvostuksia sekä kiinnostusta uusia asuinalueita kohtaan.

Selvitystyö aloitettiin tekemällä kirjallisuuskatsaus viimeaikaisiin asumisen trendeihin. Sen ja aiempien tutkimusten pohjalta laadittiin kyselytutkimus, johon saatiin 718 vastausta eri ikäisiltä ja eri tavoin asuvilta kuopiolaisilta.

Tulosten perusteella kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä nykyasumiseen kaikissa talotyypeissä ja kaikenlaisilla asuinalueilla. Tyytyväisimpiä ovat keskustan ja pientaloalueiden asukkaat. Kuopiossa jopa ei-keskustassa sijaitsevilla kerrostalovaltaisilla alueilla ollaan hyvin tyytyväisiä asumiseen. Tämä poikkeaa positiivisesti aiemmista kansallisista tutkimuksista. Kokonaisuudessaan tyytymättömimpiä, ja myös muuttoaltteimpia asukkaita ovat opiskelijat, yksinasuvat, pienituloiset, vuokra-asujat ja maahanmuuttajat. Huomionarvoista on, että peräti 39 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista ei ole vielä päättänyt, jääkö opintojensa päätyttyä Kuopioon.

Vastaajilla on verrattain paljon muuttoaikeita, peräti 44 % suunnittelee muuttoa seuraavan kolmen vuoden aikana. Heistä 80 % aikoo pysyä Kuopion alueella – mutta kolmannes ei vielä tiedä, mille alueelle Kuopiossa muuttaisi.

Vastaajat jakaantuivat melko tasaisesti keskustamaisen asumisen ja pientaloalueiden kannattajiin. Asunnoissa kuopiolaiset arvostavat säilytystilaa, laadukkaita materiaaleja ja omaa autopaikkaa. Pientaloasujat arvostavat myös omaa pihaa ja saunaa. Vastausten perusteella kuopiolaiset eivät halua asua pienissä, alle 30 m2:n asunnoissa. Asuinalueille kuopiolaiset toivovat erityisesti ulkoilureittejä, puistoja ja ruokakauppaa. Luonnon läheisyyttä, vesistöjä ja omaa rauhaa arvostetaan, mutta samaan aikaan toivotaan hyvää saavutettavuutta ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä.

Kuopiolaisilta tiedusteltiin myös kiinnostusta uudenlaisiin asumiskonsepteihin. Näistä eniten mielenkiintoa herättivät ekopientalot ja älyasuminen. Vähiten kiinnostusta herättivät yhteisöllisen asumisen muodot, kuten jakamistalous. Peräti 65 % kyselyyn vastaajista arvioi, että ekologiset ratkaisut kuten nollaenergiatalot, aurinkopaneelit ja kiertotalouden yhdistäminen asumiseen, kiinnostavat heitä. Älyasuminen kiinnosti kyselyssä erityisesti alle 31-vuotiaita, opiskelijoita ja suurituloisia. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut tästä älyasumisen trendistä, jossa uusi teknologia ja säädeltävyys yhdistyvät energiatehokkuuteen ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Jakamistalous on puolestaan kaupunkiasumisessa sen verran uusi trendi, etteivät kaikki todennäköisesti tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tästä esimerkkinä ovat Vilkku-fillarit, joita ei ehkä osaa ajatella jakamistaloudeksi. Yhteisöllinen asuminen ei juurikaan kiinnostanut peräti 72 %:ia vastaajista. Tulos on hyvin yhdenmukainen Syken Asukasbarometrin kanssa, jonka mukaan suurin osa ihmisistä (68 %) ei voisi asua yhteisöllisessä asumismuodossa. Tässä on kuitenkin huomioitava, että vaikka kyselyyn vastanneiden näyte edustaa melko hyvin Kuopion asuntokuntien koostumusta, selvästi aliedustettuina ovat yksin asuvat.

Kyselyssä tarkasteltiin lähemmin kaupungin neljän keskeisen kehitysalueen kiinnostavuutta. Savilahti, Mölymäki, Rauhalahti ja Hiltulanlahti herättivät kaikki kiinnostusta, joista parhaiten tunnettu on Savilahti. Kiinnostavimpina alueina näyttäytyvät urbaanit, palveluvaltaiset ja saavutettavat Savilahti ja Mölymäki. Hiltulanlahdesta ja Rauhalahdesta ovat lähinnä kiinnostuneet autoilevat perheelliset sekä pariskunnat, jotka kaipaavat asumisen väljyyttä, rauhallisuutta, omaa pihaa ja luontoa.

Linkki Kuopion asumisen trendit ja uudet asuinalueet -selvitykseen

Lisätietoja:

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI / Veera Mustonen, p. 040 508 4022 veera.mustonen(at)mdi.fi
Kuopion kaupunki / Veera Lintula, p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi

Savilahden Smarteimmat ratkaisut -hankkeessa (SmaRa) selvitetään vähähiilisyyttä edistäviä, innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja sekä niiden toteutettavuutta kaupunkikehittämisen keskeisillä osa-alueilla. SmaRa-hanke on osa Savilahti-projektia sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanke saa tukea Pohjois-Savon liiton kautta.

Tilaa uutiskirje