Business Kuopio

 

Tulevaisuuden menestystarinat luodaan avoimissa osaajaverkostoissa

16.9.2020

Ekosysteemit ja klusterit ovat yritysten ja organisaatioiden voimavara. Ne rikastuttavat osaamista ja lisäävät huomioarvoa kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

KYS Kaarisairaala itapuoli

Kuopion alueelle on syntynyt viime vuosina useita yhteistyöverkostoja. Niiden välisestä yhteistyöstä on syntynyt puolestaan monialaista ja vahvaa osaamista, mikä on tuottanut niin kansallista kuin kansainvälistäkin huomiota saaneita yhteistyökuvioita ja innovaatioita. Kuopion kaupunki on ollut vahvasti vaikuttamassa yritysryppäiden toimintaan tarjoamalla kehittämis- ja testausalustoja yrityksille ja oppilaitoksille. Tämä vastaa hyvin myös Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hankkeen tahtotilaan menestyä yhdessä.

– Marinin hallitusohjelmaan sisältyvä ekosysteemien rooli kasvun moottorina on käynnistänyt valtion ja yliopistokaupunkien sekä yliopistokeskusten neuvottelut yhteisistä ekosysteemisopimuksista. Kuopiosta tähän ovat ehdolla terveys- ja hyvinvointiosaamisen ekosysteemi ja vesiosaamisen klusteri, sanoo Kuopion strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

Innovaatioekosysteemissä pienenkin ääni kuullaan

Terveyden, hyvinvoinnin ja ravitsemuksen avoin innovaatioekosysteemi Kuopio Health on Kuopion ensimmäinen ekosysteemimallilla toimiva verkosto.

– Toimintamme perustuu jäsentemme väliseen vuorovaikutukseen, missä jokainen saa toisilta ja antaa omastaan. Lopputuloksena on positiivinen riippuvuussuhde, missä jäsenet toimivat yhdessä yhteisen hyvän eteen samalla hyödyntäen toistensa vahvuuksia, Kuopio Health osuuskunnan toimitusjohtaja Aki Gröhn sanoo.

Verkosto toimii osuuskuntana ja siihen ovat tervetulleita kaikki alalla suoraan tai välillisesti toimivat yritykset ja organisaatiot. Ekosysteemissä ovat hyvin vahvasti mukana myös tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

– Meidän roolimme osuuskuntana on puolestaan olla ekosysteemin aktiivinen toimija, joka järjestää kohtaamisia ja edistää omalta osaltaan jäsenten välisten hankkeiden syntymistä ja niiden eteenpäin viemistä.

Kuopio Healthilla on tällä hetkellä 25 jäsentä. Jäsenyyksien hinnat määräytyvät jäsenyritysten- ja organisaatioiden koon mukaan. Jäsenyyden myötä jokainen yritys tai organisaatio saa yhden äänen osuuskunnan kokoukseen riippumatta siitä, miten suuri sen vuosimaksu on.

– Siten jokaisella jäsenellä on yhtäläinen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Jäsenyyden kautta yritys pääsee jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, saa näkyvyyttä ja pääsee osalliseksi eurooppalaisiin verkostoihin. Ekosysteemi voi tehdä myös kumppanuuskartoituksia kansainvälisille toimijoille yrittäjäjäseniensä puolesta.

Ainutlaatuista vesiosaamista yritysten tuotekehityksen tueksi

Joskus verkostoja syntyy kuin itsestään, kun samalle alueelle asettuu useampia saman alan osaajia. Savilahdessa sijaitseva Kuopio Water Cluster on Suomessa ainutlaatuinen kuuden organisaation kokonaisuus, jonka tavoitteena on edesauttaa uusien innovaatioiden kehittymistä vesialalle yhteistyössä yritysten kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Klusterin muodostavat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, GTK, THL, Ruokavirasto ja Luke. Klusterin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa vesiratkaisujen tuottajat (teknologiatoimittajat) sekä loppuasiakkaat, jotka tyypillisesti käyttävät paljon vettä ja joille syntyy päästöjä samassa suhteessa. Erityisfokuksessa ovat niin sanottu vesi-intensiivinen teollisuus sekä yhdyskuntien vesihuoltosektori.

– Esimerkiksi Sorsasaloon suunniteltu Finnpulpin havusellutehdas olisi meille erittäin mielenkiintoinen asiakas. Mittavien tehtaiden jatkuvat kehittämis- ja optimointitarpeet tarjoavat meille erinomaisen testialustan uusien teknologioiden ja vedenkäsittelyprosessien kehittämiseen, sanoo Savonian TK-päällikkö Eero Antikainen.

Keväällä 2020 vesiklusteri sai EU:lta virallisen klusteristatuksen, mikä lisää kuopiolaisen vesiosaamisen kansainvälistä näkyvyyttä sekä mahdollistaa klustereille suunnatun EU-rahoituksen saannin. Kesän 2020 aikana se puolestaan arvostettiin Suomen ensimmäiseksi pronssitason vesiklusteriksi kansainvälisessä vertailussa.

– Pohjois-Savon liiton myöntämä EAKR-rahoitus mahdollistaa toimintamme nostamisen uudelle tasolle yhden luukun periaatteella toimivaksi TKI-palveluksi, mistä yritykset ja teollisuuslaitokset saavat tulevaisuudessa kootusti kaiken tarvitsemansa vesialan osaamisen.

Tällä hetkellä vesiklusteri tekee aktiivisesti yhteistyötä Savilahden alueen infrastruktuurin suunnittelussa muun muassa Kuopion Veden kanssa. Klusterin tavoitteena on muodostaa Savilahden alueelle vesihuoltoverkostojen monitoroinnin ja digitalisaation esimerkkikohde, josta voi jatkossa hakea laajemminkin mallia tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun.

Työtä Tansanian energiaratkaisujen hyväksi

Kuopion seudulla on vahvaa osaamista myös energia-alalta. Kesäkuun 2020 alussa perustettuun energiaklusteriin kuuluu yli 20 yritystä, joiden osuus Suomen energiatekniikan viennistä on yhteensä 20 %. Uudet jäsenet ovat tervetulleita ja niitä otetaan koko ajan mukaan toimintaan.

– Klusterin myötä haluamme parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tutkimuslaitosten palveluja, kehittää tuotteita, innovoida ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla, sanoo Savonian koulutusvastuupäällikkö Markku Huhtinen.

Tällä hetkellä klusterin toimintaa kehitetään Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa. Suunnitteilla on hakea Euroopan klustereiden yhteistyöalustan (ECCP) jäseneksi, mikä toisi klusterille laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä.

Kehitteillä olevassa toimintamallissa klusterin toiminta tapahtuu keskeisiksi kehittämiskohteiksi valittujen aihealueiden ympärillä yritysten ja tutkimuslaitosten muodostamissa TKI-tiimeissä.

– Tällä hetkellä toiminnassa on kuusi TKI-tiimiä, joista polton päästöjä ja palamisen tulipesäkäyttäytymistä tutkiva ja kehittävä tiimi on suurin. TKI-tiimejä perustetaan joustavasti tarpeen mukaan.

Osana kansainvälistä ESEIA-verkoston toimintaa Energiaklusteri on mukana järjestämässä kansainvälistä seminaaria Climate Friendly Bioenergy Solutions, jossa tavoitteena on tehdä työtä Tansanian energiaratkaisujen hyväksi.

– Jäsenyrityksillämme on mahdollisuus päästä mukaan niin kansallisiin kuin kansainvälisiin projekteihimme, rakentaa yhdessä testiympäristöjä ja markkinoida näissä ympäristöissä testattuja tuotteita. Lisäksi energiaklusteriin kuuluu isoja yrityksiä, jotka tuovat tullessaan monialaisen osaamisen ja laajat alihankkijaverkostonsa kaikkien klusterin jäsenten saataville, Huhtinen sanoo.

Invest in Kuopio

Teksti: Maiju Korhonen


Artikkeli on osa Invest and Grow in Kuopio Region (INGROW) -hankkeen viestintää. Hanketta toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018–30.9.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Tilaa uutiskirje